Konum

Milas - Bodrum Havalimanı(BJV)

Genel Kiralama Koşulları

İşbu sözleşme ile kiralayan LEORENT bu kira sözleşmesinde tanımlanan vasıtayı (bu sözleşmede “vasıta” olarak belirtilecektir) sözleşmede adı ve adresi geçen KİRACI’ya kiralamıştır. LEORENT İş bu sözleşmede LEORENT olarak anılacaktır. KİRACI, vasıtayı bu sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak kullanmayı (kiralama süresi, dönüş istasyonu vs.) kira ücretini ödemeyi ve genel satış koşulları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Sözleşmeyi imzalamakla KİRACI şahsına ait ve şahsından kaynaklanan tüm yükümlülükleri kabul etmiş olur. KİRACI’nın sözleşme üzerinde beyan ettiği adrese yapılan tüm bildirimler geçerli sayılacaktır. 

1- KİRACI vasıtayı stepnesini, tüm lastikleri, vasıtaya ait belgeleri, aksesuar ve teçhizat ile birlikte teslim aldığı gibi vasıtanın kiralandığı şehirde veya sözleşmede belirtilen başka bir yerdeki LEORENT istasyonuna, belirtilen günde iade ve teslim edecektir. Bütün uzatmalar için LEORENT’e başvuracak ve LEORENT onayını alacaktır. Onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda, KİRACI’nın aracı hukuka aykırı olarak yeddinde bulunduğu taraflarca kabul edilmiştir. KİRACI, kiralanan araç için yol bulma cihazı (navigasyon), bebek koltuğu, kar lastiği vb. ilave hizmetler talep ettiği takdirde ilave ücretini ödemekle yükümlüdür. 

2- Vasıta aşağıdaki açıklanan şekillerde kullanılmayacaktır: 

a) Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu veya mal taşınmasında, 

b) Herhangi bir vasıta ya da treyleri itmekte veya çekmekte, 

c) Gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya diğer gayri kanuni işlerde, 

d) Alkol veya uyuşturucu madde almış bir kişi veya ek sürücü olarak belirtilmeyen bir sürücü tarafından, 

e) Motorlu sporlarda (yarış, sürat tayini, ralli, sağlamlık ve hız denemeleri dahil), 

f) Vasıtaya zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak yük/eşya taşınmasında, 

g) Vasıtaların marka ve modelini dikkate alarak kiralama amacına uygun olmayan şekilde yer ve şartlarda (arazi, dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı vs. gibi) ve amaçları dışında teknik yapılarına ve tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda, kısaca olağan dışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında. 

3- Vasıtanın kullanımı: 

a) Vasıtanın durumuna göre en az 1, 2 veya 3 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip KİRACI ve/veya sözleşmede belirtilen ek sürücü tarafından kullanılacaktır. Sürücünün ehliyet durumuna göre (aday sürücü vs. olması durumunda) LEORENT, KİRACI’dan ek sigorta bedelleri ve/veya kiralama bedeline ek teminat bedelleri tahsil edebilecektir. KİRACI, bu durumu bildiğini ve onay verdiğini kabul ve taahhüt eder. KİRACI’nin ve/veya ek sürücünün aday sürücülüğünün iptal olması durumunda da sürücü derhal aracı iade ile yükümlüdür. Aksi halde doğacak tüm adli ve idari yaptırımlardan vs. tüm zararlardan KİRACI sorumlu olacaktır. 

b) Sürücü, Genel Kiralama Bilgileri ve Koşulları broşüründe belirtilen yaş sınırını geçmiş olmalıdır. 

c) Vasıta, KİRACI tarafından kira başlangıcından sözleşme üzerine isim-isimleri kaydettirilen, (a) ve (b) maddelerinde tanımlanan sürücü ile ilgili koşullara uyan şahıslar (ek sürücü sürücüler) tarafından da kullanılabilir. 

d) KİRACI, kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin bu kontratın tüm koşullarına uymasını tamamen sağlamakla yükümlüdür. Aksi halde doğabilecek tüm sonuçlarından tamamen KİRACI sorumludur. 

4- Kiralama süresi minimum 24 saattir bu süreden daha kısa kiralamalarda kira ücreti 1 (bir) gün olarak hesaplanacaktır. Kiracı, kira bedelini nakden ve defaten ödemekle yükümlüdür. Kiracı, kira ücretinin dışında ayrıca; 

a) 2 (iki) saate kadar olan gecikmeler ücretsiz olup iki saati aşan gecikmelerde 1 günlük kira bedelini ödemeyi kabul eder, beyan ve taahhüt eder. 

b) KİRACI, imzasını atarak kabul ettiği seçenekli maddelerin Mini Hasar Güvencesi, Kapsamlı/Premium Hasar Güvencesi, Araç Hırsızlık Güvencesi (TP), İhtiyari Mali Mesuliyet (IMM), Ferdi Kaza Sigortası (PAI) bedellerini, Mini Hasar Sigortası (MI), Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (ZMM), LEORENT tarafından KİRACI’ya bedelini ödemek koşulu ile sunulacak poliçe paketlerini, kiralama sonunda ortaya çıkabilecek tek yön ücretini ve kanunen uygulanan vergileri, vasıtayı teslim aldığı yakıt seviyesinden daha düşük seviyede teslim etmesi durumundan eksik kalan akaryakıt bedelinin en az %30’u oranından hizmet bedeli ile birlikte akaryakıt tutarını ödemekle yükümlüdür. 

c) KİRACI’nın araç kiralaması esnasında muafiyetli sorumluluk güvence paketini, bedelini ödeyip tercih ettiği durumda, KİRACI, LEORENT kira sözleşmesi boyunca meydana gelen kazaya ilişkin olarak sözleşmede ve yasal mevzuatta temin etmesi gereken evrakları (kaza tutanağı, alkol raporu vs.) eksiksiz temin ederek LEORENT’a iletmesi durumunda, söz konusu kazadaki hasar ve zarar bedelinin LEORENT belirleyeceği muafiyet tutari kapsamındaki tutarı ödemekle yükümlü olacaktır. Bu bedelin üstünde kalan tutarlar ise LEORENT tarafından LEORENT’in poliçesinin içeriği ve limitleri dahilinde olmak üzere genel kasko koşulları çerçevesinde değerlendirmeye alınacaktır. KİRACI’nın Süper Hasar Güvence Paketi bedelini ödeyip tercih ettiği durumda; KİRACI, Süper Hasar Güvence Paketi çerçevesinden LEORENT söz konusu kazaya ilişkin olarak sözleşmede ve yasal mevzuatta temin etmesi gereken evrakı (kaza tutanağı, alkol raporu vs.) eksiksiz temin ederek LEORENT’a iletmesi durumunda LEORENT poliçesinin içeriği ve limitleri dahilinde genel kasko koşulları çerçevesinde değerlendirmeye alınacaktır. KİRACI’nın Kapsamlı Hasar Güvencesi Paketiyle Birlikte Mini Hasar Güvencesi Paketi bedelini ödeyip tercih ettiği durumda, LEORENT tarafından belirlenen belli miktarın altında kalan hasar tutarlarını KİRACI, tutanağa gerek olmaksızın LEORENT’e doğru ve eksiksiz şekilde yazılı bir beyan oluşturması sonucu LEORENT tarafından belirlenen tutarın altında kalan tutarlara ilişkin ödeme yapmayacaktır. Şayet poliçelerin kapsamına girmeyen ve/veya genel kasko koşullar uyarınca kabul edilmeyen hususların mevcudiyetinden örneğin; KİRACI’nın alkol veya uyuşturucu kullanırken araç kullanması, kaza rapor ve tutanaklarını, alkol raporu temin etmemesi vb. söz konusu ise hasar bedelinin tamamı KİRACI tarafından ödenecektir. 

d) KİRACI kaza yaparsa Hasar Sorumluluk Güvencesini (CDW) kabul etmediği taktirde sorumlu olduğu miktarı, ve/veya kaza durumunda, KİRACI’yal alkol, uyuşturucu ya da başka bir nedenden dolayı (genel trafik kaidelerine uyulmaması) ceza verilmişse LEORENT, KİRACI’dan kazadan dolayı oluşan hasarların tamir bedellerini, aracın onarımında geçen süre için aracın kiralanmasından doğan kazanç kaybını kazadan dolayı meydana gelen tüm masrafları tazminatıyla birlikte isteme hakkını kazanır. Kiralama başlangıcından kiralamanın yaklaşık tutarına karşılık bir ön provizyon, KİRACI’nın kredi kartından bloke edilir. KİRACI ön provizyon ile yapılan kira bedeli, hasar, zarar bedeli tahsilatlarına itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder. 

e) KİRACI’nın kirası altındaki vasıta çalınırsa, kiracı hırsızlık önlemini almak için gerekli tedbirleri aldığını (vasıtanın ruhsat ve anahtarını iade etmek, emniyet makamlarına haber vermek) kanıtlamak durumundadır. Aksi takdirde aracın veya donanımın bedelini güncel (sıfır) satın alma maliyetlerine göre ödemekle yükümlüdür. 

f) Aşağıdaki hususlar sigorta kapsamında girmemektedir ve sigorta tarafından karşılanmamaktadır. İş bu sebepten bu husus KİRACI tarafından karşılanmalıdır. Kazaya bağlı olmaksızın lastik yarılırsa, jantta oluşan hasarlar, Jant kapağı ve stepne çalınması, ruhsat, plaka, yangın söndürücü ve ekipmanların zarar görmesi. Aracın anahtarının kaybı ve/veya kullanım kaynaklı olarak araç anahtarının zarar görmesi kayıp plaka ve plakalık ücreti, araç içi aksesuarları ve koltuklar, Sigorta kapsamına girmeyen araca verilen her türlü zarar 

g) Araç çalınmalarında genel kasko kuralları geçerli olup, aşırma benzeri sigorta firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği, kasko kapsamına dahil edilmeyen ve sigorta şirketlerinin ödeme yapmadığı durumlarda, KİRACI araç bedelini ve diğer zararları ödemeyi peşinen kabul eder. 

h) LEORENT araç içinden çalınan veya aşınan eşyaların tazmininden sorumlu tutulamaz. 

1) KİRACI, 3.şahıslara verilen Zorunlu Trafik Sigortası kapsamı dışında kalan hasar bedellerini ödemekle yükümlüdür. 

i) KİRACI, kira sözleşmesi anında prim bedelini ödediği Ferdi Kaza Sigortası kapsamındaki bedel tutarınca muaftır. Bu miktarı aşan kısımlardan KİRACI münhasıran sorumludur. 

5- KİRACI, söz konusu vasıtayı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, vasıtada hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını kabul eder. (Kira anlaşma formunda belirtilenler dışında) KİRACI sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası nedeni ile ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeni ile oluşan ve trafik sigortası kuralları kapsamında sigorta firmalarından talep ve tahsil edilemeyen her türlü mekanik, elektrik ve sair 3.kişilerin talepleri de dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, cezaları ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. (Örneğin, hatalı vites değiştirilmesi nedeni ile şanzıman dağılması, uyarı ışığı yandığı halde aracın kullanılmaya devam edilmesi, aracın altının vurulması suretiyle ortaya çıkan hasarlar, lastik ve jant gibi aksanlara zarar verilmesi, alkollü araç kullanma vb.) 

6- KİRACI, teslim aldığı aracın bakımlarının düzenli yapılması amacı ile aracı teslim aldığı tarihten itibaren teslim etme tarihine kadar düzenli olarak kontrollerini yapacak ve gerektiğinde bakım için teslim aldığı ofise aracı teslim edecektir. Aksi halde doğacak zararlardan KİRACI sorumlu olacaktır. 

7- KİRACI tarafından kullanılan ve yukarıda belirtilen vasıta, trafik sigortası şartları ile korunmuştur. KİRACI, kendisi, 3. şahıslar ve kiralanan araç için, hasar ve zarar muafiyeti sağlamak için, kira sözleşmesinin imza anında kendisine sunulan Hırsızlık, Hasar, İhtiyari Mali Mesuliyet ve Fendi Kara Güvenceleri ile koruma sağlamak istediği takdirde, bunlara ait teminat prim bedellerini ayrıca ve ek olarak peşin ödemek suretiyle istifade etmek hakkına haizdir. Aksi takdirde her türlü idari cezai ve hukuki (tazminatlar, cezalar vs.) sorumluluk münhasıran KİRACI’ya ait olacaktır. Ancak KİRACI vasıtanın ya da karoserinin üst kısımlarında olan darbeler sonucu (köprü, balkon, dal ya da her nesne tarafından oluşan) meydana gelen hasar bedellerini, trafik sigortası ve hasar güvencelerini kabul etmiş olsa dahi, ödemekle yükümlüdür. KİRACI hasar muafiyet güvencesi (hırsızlık, hasar, İhtiyari Mali Mesuliyet Güvenceleri ve Ferdi Kaza Sigortası) kabul etmiş olmasına rağmen aşağıda belirtilen koşullarda vasıtanın zarar görmesi durumunda hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder. 

a) Kaza anında alkollü ve/veya uyuşturucu etkisi altında ise, 

b) Yasal hız sınırının aşıldığı durumlarda (kaza tespit raporunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi). 

c) Trafik kaza zaptının düzenlemediği ve alkol raporunun alınmadığı durumlarda, kasıtlı kazalarda, 

d) Trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde 

e) KİRACI ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenen sürücü/sürücüler dışındakilerin aracı kullanması neticesinde meydana gelen kaza ve/veya hasarlarda, 

f) Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği kasko poliçeleri genel şartları gereğince kasko bedelinin ödenmediği hallerde ve/veya sigorta şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı hallerde 

8- KİRACI ve diğer yetkili sürücüler (ek sürücü) kira süresi içerisinde kaza olması durumunda LEORENT ve sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri yerine getirmek zorundadır: 

a) İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak, 

b) Çift taraflı kazalarda tarafın/tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinin fotokopisini, fotokopinin mümkün olmadığı durumlarda bilgilerin (sürücü, no, verildiği il, trafik sigorta poliçe numaralarım ve sigorta şirketinin isim vs.) almak, 

c) Sorumluluğu veya suçu kabullenmemek, 

d) Yeterli güvenlik önlemlerini almadan vasıtayı terk etmemek, 

e) Maddi, ölümlü ve cismani zararla sonuçlanan bir kaza vukuunda durumu derhal en yakın polis görevlilerine veya ilgili mercilere bildirmek, 

f) Kaza bildirimini ve ilgili tutanak ve raporlar en geç 24 saat içerisinde ilgili ofise veya en yakın LEORENT ofisine ulaştırmak. 

9- LEORENT, hiçbir şekilde KİRACI tarafından vasıtada taşınan ya da bırakılan herhangi bir malın kaybından sorumlu tutulamaz. KİRACI, kiraya verenin bahsedilen türde bir kayıp yada hasar sonucu meydana gelebilecek dava, suçlama, şikayet ve zarardan ibra eder. 

10- Vasıtanın KİRACI tarafından kullanılmadığı zamanlarda KİRACI olası kaza ya da hırsızlıktan önlemek için gerekli tedbirleri almak ve vasıtanın kapılarını kilitlemekle yükümlüdür. Vasıtanın çalınması halinde KİRACI, vasıtanın ruhsatı ve anahtarını iade ederek gerekli önlemlerin aldığını ve ilgili emniyet makamlarına haber verdiğini kanıtladığı takdirde sorumluluktan kurtulacak ve Hırsızlık Güvencesinden (IP) yararlanacaktır. 

11-3. şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleriyle sınırlı olup, poliçe limitlerini aşan ve/veya maddi, manevi zararlar dahil meydana gelecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler KİRACI’ya aittir. 

12- LEORENT vasıtanın üretimini yapmadığından, vasıtanın yada yedek parçalarının mekanik ya da imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek kayıplarla hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

13- KİRACI, kendisine teslim olunan araca/araçlara, ticari kazanç maksatlı olarak yorumlanabilecek bir şekilde yük veya yolcu taşıma amacı başta olmak üzere tescil ve trafik belgelerinde yazılı maksadın ve/veya bu Sözleşmeyle belirlenen kullanım amacının haricinde hiçbir maksatla kullanmayacak. İşbu sözleşme kapsamında kullanımı için verildiğini; Ayrıca, burada yazılı kullanım amacının dışına çıkarsa, bunun Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolu Taşıma Kanunu dahi ilgili tüm merci mevzuat çerçevesinde doğuracağı her türlü sorumluluk ve riskin münhasıran kendisine ait olacağını, LEORENT’e herhangi bir sebep ve surette gelebilecek tüm idari, adli ve cezai yaptırımın ve sorumlulukların ve uğranılan zararların ferileriyle birlikte kendisine derhal rücu edilebileceğini bilmekte ve tüm bu hususları aynen kabul etmektedir. 

14- KİRACI, kiralanan araçların hiçbir şekilde başka bir şahıs veya kuruluşa kiraya verilmeyeceğini, hangi neden ve koşul altında olursa olsun Kira Anlaşması ve Genel Satış Koşulları üzerinde ismi yazılı olmayan bir kişiye kullandırılmayacağı veya satılmayacağı hususlarını kabul ve taahhüt eder. Aksi durumun tespiti halinde, LEORENT hasar güvenceleri geçerli olmayacak ve tüm zarar ve ziyanlar, KİRACI tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, aracın, başka bir şahsa kiraya verildiğinin veya kullanıldığının tespiti halinde, LEORENT ilgili araç için fatura ettiği araç kira ücretinin 3 katı kadar cezai ücret talep etme hakkı saklıdır. Söz konusu aracın başka bir kişiye satılması veya satılmaya teşebbüsü halinde, LEORENT, en az (sıfır) araç değeri kadar bir ücreti, cezai şart talebi olarak talep ve tahsil etme hakkı saklı olacaktır. KİRACI, LEORENT’e bu tür taleplerini, nakden ve defaten, ilk talepte karşılamayı kabul ve taahhüt eder. 

15- KİRACI’dan kaynaklı olarak aracın trafikten men edildiği ve/veya aracın trafiğe çıkışına engel olduğu, kullanımına imkan verilmeyen durumlarda kullanılmayan günlerin kazanç kaybı, aracın otoparka çekilmesi durumunda tüm otopark masrafları, adli ve idari cezalar düzenlendiği durumlarda bu cezalar, trafikten men edilmesi sebebi ile doğmuş ve doğacak tüm zararlar vs, her türlü masraf KİRACI tarafından karşılanacaktır. Aracın otoparktan alınma ve sürecinin takibine ilişkin olarak da gerekli işlemleri LEORENT gerçekleştirecek olup, bu işlemlere ilişkin doğacak masrafları vb’de KİRACI karşılayacaktır. LEORENT bu bedelleri KİRACI’ya kiralama bedeli ile birlikte hizmet bedeli olarak fatura edecek olup, KİRACI, LEORENT kiralama dönemine ilişkin olarak doğmuş ve doğacak tüm zararlarını karşılayacağını kabul ve taahhüt eder. 

16- KİRACI, araçları Türkiye sınırları dışına çıkaramaz. Aksi halde doğmuş ve doğacak tüm zararlar KİRACI tarafından karşılanacaktır. LEORENT onayı olmaksızın yurt dışına çıkarılan aracın talep edildiği halde iade edilmemesi durumunda da (sıfır) araç bedeli KİRACI tarafından karşılanacaktır. 

17- KİRACI mal ve yolcu taşıdığı takdirde, taşınan mala veya yolcuya gelebilecek hasarlardan LEORENT sorumlu tutulamaz, sorumluluk münhasıran KİRACI’ya ve/veya sürücüsüne aittir. KİRACI’nın bu taşımayı usulsüz olarak yerine getirmesi durumunda LEORENT yöneltilecek her türlü idari ve adli cezalar KİRACI’ya fatura edilecektir. Buna ek olarak sözleşme konusu aracın trafikten menine karar verilen durumlarda da trafikten men edildiği gün süresince kiralama bedeli işletilecek olup, bu hususa ilişkin olarak da doğmuş ve doğacak tüm zararları KİRACI tarafından karşılanacaktır. 

18- KİRACI’ya köprü, otoyol vb geçişler için OGS, HGS vb. geçiş sistemleri tedarik edilir. Söz konusu geçişler KİRACI’dan geçiş bedeli+ KDV (%18) olarak tahsil edilecektir. 

19- LEORENT, ilgili araca kesilen trafik ceza tutanaklar üzerinde yazan bedelleri KİRACI’ya yansıtmak suretiyle ödemeyi kabul taahhüt eder. KİRACI söz konusu cezalara ilişkin erken ödeme indirimi vs. herhangi bir bedel indirimi talep etmeyecektir. LEORENT trafik ceza ile ilgili hizmet bedeli talep etme hakkını saklı tutar. 

20- Araçlarda kullanılan yakıt markası KİRACI’nın insiyatifinde olup, yakıt hatalarından kaynaklanan arızaların masrafları KİRACI tarafından karşılanacaktır. Yakıt kaynaklı oluşan zararlarının karşılanmasıyla ilgili Petrol şirketleri ile KİRACI muhatap ve sorumlu olacaktır. KİRACI sözleşme konusu araçlarda kullanılan yakıt markası konusunda seçim hakkına sahipse de araçların kullanım kılavuzlarında belirtilen kalitede yakıt kullanılmaması sebebi ile doğacak hasarın giderilmesine ilişkin bedeller, KİRACI’ya ayrıca fatura edilir. 

21- KİRACI’nın bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle vasıtayı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde LEORENT bahsedilen vasıtayı nerede olursa olsun ve ön uyarıya gerek kalmadan derhal geri alma yetkisini tanır. KİRACI vasıtanın LEORENT tarafından geri alması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. Kiralama başladıktan sonra aracın sözleşmede belirtilen tarihten önce iadesi durumunda yapılan indirimler iptal edilecek ve aracın güncel günlük kira bedeli üzerinden hesaplama yapılarak kullanılan süre için kalan bedeli yeniden tespit edilecektir. Bu hesaplama sonucu tespit edilen kira bedeli tahsil edilen bedelden mahsup edilecek ve fazla alınan bir bedel varsa bu bedel kiracıya iade edilecektir. Bunun haricinde kiracıya herhangi bir şekilde iade yapılmayacağı konusunda taraflar anlaşmışlardır. 

22-LEORENT, herhangi bir sebep gözetmeksizin kira anlaşmasını ve bu sözleşmeyi feshedebilecektir. Bu fesih sebebi ile KİRACI her ne nam altında olursa olsun LEORENT’ten herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. KİRACI, feshi müteakip derhal aracı LEORENT’e teslim edeceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi halde teslim edilmeyen her gün için kiralama bedeli işletmeye devam edecektir. Fesih bildirimin müteakip 3 gün içerisinde de aracın teslim edilmemesi halinde ise LEORENT, KİRACI hakkında TCK kapsamında emniyeti suistimal suçunun oluşması sebebi ile resmi makamlara bildirimde bulunacaktır. 

23- KİRACI, ödemeleri kredi kartı veya voucher ile yapacaktır, ayrıca cari hesapta çalışılan KİRACI’lar ödemelerini fatura karşılığı belirlenen sürelerde yapacaktır. KİRACI, kira bedelinin ve sözleşme kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin ödenmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) avans faizi oranının iki katı tutarınca temerrüt faizi ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. 

24- Araç kullanım km limitleri kiralama süresine bağlı olarak farklı uygulanmaktadır. Ekonomik ve orta grup araçların 1-4 gün arası kiralamalarında günlük 300 km toplamda 1200 km, 5 gün üzeri ve aylık kiralamalarda toplamda 3000 km limit uygulanmaktadır. Üst grup ve Prenium araçların 1-4 gün arası kiralamalarında günlük 200 km toplamda 800 km, 5 gün ve üzeri aylık kiralamalarda 2500 km limit uygulanmaktadır. Kira süresi içinde aylık km limitlerine ulaşması halinde hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın sözleşme kendiliğinden sona erecektir. Kiracı, aylık km sınırlarının sözleşmede belirlenen süreden önce dolması durumunda aracı derhal LEORENT’e iade edeceğini ve araç için belirlenen kiralama süresinin sonuna kadar işleyecek tüm kira bedelini LEORENT’e ödeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu maddede belirtilen 1 ay 30 gün üzerinden değerlendirilir. Kilometre sınırının dolması ile aracın LEORENT’e teslimi arasında geçecek sürede sınırı aşan her km için 2 TL+KDV üzerinden hesaplanacak km aşım bedeli KİRACI tarafından ödenecektir. Bu km aşımı nedeniyle doğacak bakım giderlerini de ödeyeceğini KİRACI kabul, beyan ve taahhüt eder. 

25- KİRACI, sözleşme süresi sona erdiği taktirde hiçbir ihtara gerek olmaksızın sözleşmenin sona ermiş olduğunu ve sözleşmesinin herhangi nedenle sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında, KİRACI ve/veya sözleşmede belirtilen Yedek Kullanıcı dışında kullanması ve/veya yasalara aykırı şekilde araç kullanması halinde, hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta ve teminattan, yasal haktan istifade edemeyeceğini ve bu hususlar için haricen başkaca bir bildirimde bulunulmayacağını bildiğini beyan etmektedir.

26- LEORENT bünyesinde yer alan mevcut markalara ve ileride bünyesine katılacak markalara ilişkin olarak gerçekleştireceği hizmet ve mal alım satımı ve diğer işlemler nedeniyle kendisine tebliğ edilecek faturaların Vergi Usul Kanunu uyarınca elektronik ortamda oluşturularak bildirmiş olduğu    e-posta adresine gönderileceğine veya kağıt fatura tebliğ edileceğini onay verdiğini kabul ve beyan etmektedir. KİRACI’nın bildirmiş olduğu e-posta adresinin doğruluğuna ilişkin tüm sorumluluk KİRACI’ya aittir. E-posta adresinin hatalı bildirilmesi, kullanım dışı olması vs. durumlarında faturanın iletilememesi halinde KİRACI, LEORENT’ten her ne nam altında olursa olsun bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu durumda da LEORENT herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. 

27-Yazılı olmadığı takdirde bu hüküm ve koşullardaki herhangi bir değişiklik yada ek geçersizdir. 

28- KİRACI, kira bedelinin ödenmemesi durumunda hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir talebinde bulunulması halinde LEORENT‘in teminat göstermeksizin ihtiyari haciz veya ihtiyari tedbir kararı almaya yetkili olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. 

29- KİRACI, kiralamadan kaynaklanan sözleşmesel ve yasal tüm ödemelerin kiralama başında ibraz etmiş olduğu kredi kartından çekilmesine şimdiden muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder. 

30-KİRACI, LEORENT’e defter kayıtlarının ve belgelerinin HMK madde 193 uyarınca geçerli, yeterli kanuni delil olduğunu peşinen kabul eder. 

31- Bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde Milas Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.